Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

de:rudolph:lehre:fp_det_ss18 [2018-05-29 14:38]
de:rudolph:lehre:fp_det_ss18 [2018-06-12 16:14]
Zeile 29: Zeile 29:
  
 Aktualisierte Koordinaten:​ Aktualisierte Koordinaten:​
-<WRAP center round box 60%>+<code>
 TestMap1,​TestMap1_GEN,​-224,​50,​-240,​31,​128,​15 TestMap1,​TestMap1_GEN,​-224,​50,​-240,​31,​128,​15
 TestMap2,​TestMap2_GEN,​-176,​50,​-224,​79,​128,​31 TestMap2,​TestMap2_GEN,​-176,​50,​-224,​79,​128,​31
 TestMap3,​TestMap3_GEN,​-304,​50,​-208,​-49,​128,​47 TestMap3,​TestMap3_GEN,​-304,​50,​-208,​-49,​128,​47
-</WRAP>+</code>
  
  
Zeile 64: Zeile 64:
   * [[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​e/​2PACX-1vQT4UZtGokjkhCaL0tCq70tK-XSqUXlgGtpavdPOOOQNLfNH0d_rjubUIzht1ZONeV90DcGfP3ntwj4/​pub?​start=false&​loop=false&​delayms=60000#​slide=id.p|Git Basics]]   * [[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​e/​2PACX-1vQT4UZtGokjkhCaL0tCq70tK-XSqUXlgGtpavdPOOOQNLfNH0d_rjubUIzht1ZONeV90DcGfP3ntwj4/​pub?​start=false&​loop=false&​delayms=60000#​slide=id.p|Git Basics]]
   * {{ :​de:​rudolph:​lehre:​pcgpres.pdf | Einführung Projekt 2}}   * {{ :​de:​rudolph:​lehre:​pcgpres.pdf | Einführung Projekt 2}}
 +  * {{ :​de:​rudolph:​lehre:​vortraglandscapes.pdf | Einführung Projekt 3}}
 
Zuletzt geändert: 2018-06-12 16:14 (Externe Bearbeitung)
DokuWikiRSS-Feed